Voorwaarden

Vacaturescuracao.nl is eigendom van Urbanity Media, gevestigd te Boven-Leeuwen (Nederland). De hierna genoemde bepalingen zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de website Vacaturescuracao.nl.

Algemeen
Door het gebruik van de website en/of aangeboden faciliteiten gaat gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Vacaturescuracao.nl heeft het recht, zonder voorafgaande bekendmaking, deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in dat geval direct in werking.

Doel
Vacaturescuracao.nl is een vacaturesite met als doel om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen.

Verwijzingen
De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Vacaturescuracao.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Vacaturescuracao.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Gebruik

 1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Het gebruik van de website door gebruiker alsmede het e-mail verkeer tussen gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico.
 3. Vacaturescuracao.nl is niet verantwoordelijk voor virussen in een door gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
 4. Gebruiker zal de website en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij is bestemd, te weten het plaatsen van vacatures alsmede het verzenden van e-mails naar andere gebruikers voor zover dit plaatsvindt in het kader van een sollicitatie of de werving van personeel.
 5. Het is gebruiker niet toegestaan de website te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, verstaan:
  • het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere gebruikers die geen verband houden met het contact tussen werkgevers en kandidaten, met betrekking tot vacatures of sollicitaties;
  • het selecteren en gebruiken van gegevens van andere gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven;
  • het hinderen van andere gebruikers in het gebruik van de website c.q. het hinderen van de werking van de website.

Privacy
Gebruiker is zich ervan bewust dat de website of verstuurde e-mails persoonlijke gegevens van andere gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde (persoons)gegevens vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving en het Privacy statement.

Vacatures en bedrijfspresentaties
Opdrachtgever kan via de beheerpagina’s zelf een vacature en/of bedrijfspresentatie plaatsen en is daarmee volledig verantwoordelijk voor de geplaatste teksten en/of logo’s.

Vacaturescuracao.nl heeft te allen tijde het recht om vacatures of bedrijfspresentaties te weigeren of te verwijderen. Dit kan met name vacatures betreffen, waarbij niet uitdrukkelijk sprake is van een zogenaamd loondienstverband of stage. Andere redenen hiervoor kunnen onder andere, doch niet uitsluitend, zijn:

 • het plaatsen van ‘vacatures’ voor thuiswerk of Multi-level marketing;
 • het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie;
 • het doen van discriminerende, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen;
 • het plaatsen van teksten die in strijd zijn met de Wet gelijke behandeling;

Vacaturescuracao.nl behoudt het recht om teksten naar eigen inzicht aan te passen of te verwijderen.

Indien een vacature door Vacaturescuracao.nl wordt geweigerd, en de vergoeding voor het plaatsen van de vacature reeds door de opdrachtgever is voldaan, zal in goed overleg gezocht worden naar een passende oplossing. In een uiterst geval kan Vacaturescuracao.nl besluiten over te gaan tot restitutie (van een gedeelte) van de betaalde vergoeding, maar zij kan hiertoe op geen enkele wijze verplicht worden.

Prijzen en betaling
Alle vermelde prijzen op Vacaturescuracao.nl voor aangeboden producten en diensten zijn in dollars, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Vacaturescuracao.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking en met onmiddellijke ingang de tarieven te herzien.

De betaling van producten en diensten, zoals het plaatsen van vacatures, geschiedt online, de opdrachtgever ontvangt een factuur per e-mail.

Intellectuele eigendom
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder doch niet uitsluitend de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en software berusten bij Vacaturescuracao.nl met uitzondering van het materiaal dat door opdrachtgevers is geleverd in verband met de plaatsing van een vacature en/of bedrijfsinformatie.

Logo’s van opdrachtgevers, door opdrachtgever beschikbaar gesteld, blijven eigendom van opdrachtgever. Vacaturescuracao.nl behoudt zich het recht voor deze logo’s in grootte te bewerken voor gebruik op de website. Bij het ter beschikking stellen van een logo, geeft opdrachtgever hiervoor stilzwijgend toestemming.

Het is gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande toestemming van Vacaturescuracao.nl, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen.

Onderhoud
Vacaturescuracao.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor het verrichten van aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever of gebruiker jegens Vacaturescuracao.nl ontstaat.

Garantie
De inhoud van de website Vacaturescuracao.nl wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en continue onderhouden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op de website niet correct of onvolledig is.

Vacaturescuracao.nl kan niet garanderen dat de website juist, volledig en actueel is, waaronder mede verstaan de door kandidaten opgegeven (persoonlijke) informatie, inclusief de CV’s.

Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van Vacaturescuracao.nl wegens toerekenbare tekortkoming is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die opdrachtgever aan Vacaturescuracao.nl heeft voldaan.

Vacaturescuracao.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens of enige andere schade.

Vacaturescuracao.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of diensten door opdrachtgever of gebruiker en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk, performanceproblemen en onbereikbaarheid van de website. Opdrachtgever vrijwaart Vacaturescuracao.nl voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met teksten en gegevens die opdrachtgever op de website heeft geplaatst.

Geheimhouding
Opdrachtgever erkent dat zij de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van werkzoekenden en/of Vacaturescuracao.nl. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende werkzoekende of Vacaturescuracao.nl. Onder vertrouwelijke informatie wordt mede verstaan de inloggegevens die door Vacaturescuracao.nl aan gebruiker beschikbaar zijn gesteld voor toegang tot beheerpagina’s.

Uitsluiting
Vacaturescuracao.nl heeft te alle tijde het recht gebruikers de toegang tot de website of een gedeelte van de website te weigeren of te blokkeren. Vacaturescuracao.nl gaat over tot onmiddellijke verwijdering van een vacature en uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker indien:

 • er sprake is van oneigenlijk gebruik van de website of op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de door Vacaturescuracao.nl aangeboden faciliteiten;
 • Vacaturescuracao.nl ernstige bedenkingen heeft bij de integriteit van gebruiker;
 • er sprake is van herhaalde overtreding van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem worden voorgelegd.

Blog

Hoe voer je een goed sollicitatiegesprek

Hoe voer je een goed sollicitatiegesprek

Uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek is de eerste stap op weg naar je nieuwe baan. Je brief en CV waren kennelijk overtuigend genoeg voor een uitnodiging. In het sollicitatiegesprek moet...

Lees meer
Sollicitatiebrief Curacao

Je sollicitatiebrief, de eerste stap naar een nieuwe baan

Wanneer je op zoek gaat naar een (nieuwe) baan ontkom je er niet aan om een sollicitatiebrief te schrijven. Alleen zo kun je in de meeste gevallen in aanmerking komen...

Lees meer
Curriculum Vitae Curacao

Een goed CV vergroot je kans op een baan

Wanneer je op een vacature solliciteert is je sollicitatiebrief natuurlijk je visitekaartje waarmee je een goede eerste indruk wilt maken. Maar je Curriculum Vitae, kortweg CV, is minstens zo belangrijk....

Lees meer

Vacatures per e-mail ontvangen?

Altijd als allereerste de leukste vacatures op Curacao per e-mail ontvangen? Schrijf je dan direct in! Wij proberen in ieder geval iedere maandag een selectie van de mooiste vacatures te mailen. Tevens sturen we je zo nu en dan algemene sollicitatietips- en advies en informatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van werken op Curacao.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.